Eurovolby

Program pro Evropu

Vždy na vaší straně

Vláda pravice přináší lidem jen a jen problémy. Máme drahé potraviny i energie. Mzdy a platy vůbec nestačí růstu cen. Bydlení se stává luxusem pro vyvolené. Učitelé protestují kvůli nízkým mzdám a zhoršující se kvalitě výuky. Vláda chce, abychom už navždy platili u zubaře. Snem pravice je, abychom z vlastní kapsy platili i ošetření u dalších lékařů.

Vláda si troufne sáhnout na peníze seniorům. Na druhou stranu ale nechává pár nejbohatších, aby si užívali své bezpracné zisky. Zatímco pár vyvolených z roku na rok pohádkově bohatne, po běžných lidech se zase chce utahování opasků.

Sociální demokracie vždy vytáhla Česko z krize způsobené pravicovými vládami. V devadesátých letech jsme řešili důsledky divoké privatizace a obrovskou ztrátu důvěry v tehdejší politické a hospodářské změny – Klausovu transformaci. Za našich vlád Česko rostlo a vstoupilo do Evropské unie. Podruhé jsme zemi vytáhli z hospodářského poklesu a politického marasmu vlády Nečase a Kalouska.

Dnes jsme připraveni dát naši zemi znovu do pořádku po Fialově vládě a jeho pětikoalici. Vláda si mnohé sociální a životní problémy běžných lidí neuvědomuje, v horším případě přispívá k jejich prohlubování.

Sociální demokracie na rozdíl od dnešní opozice vždy nabídne opravdovou sociální podporu, jistotu dobrého důchodu z veřejných peněz, bezplatného lékaře, vyšší mzdy a platy, záruku dobrých pracovních podmínek. Sociální demokracie si vždy bude vážit pečujících lidí doma i třeba v domovech seniorů a bude jim vytvářet podmínky, aby svou těžkou práci zvládli.

Pojďme už v evropských volbách dát vládě jasně vědět, že politika má sloužit lidem a že to samé platí i pro Evropu.

 

Program v kostce

Mzdy

Za práci musí být spravedlivá odměna. Češi pracují skoro nejvíce v EU a přitom dostávají podprůměrné mzdy. I ve stejných nadnárodních podnicích mají nižší mzdy než v západních státech. Chceme evropskou regulaci výše odměňování v nadnárodních firmách.

Spravedlivé zdanění

Musíme zastavit chamtivost, kdy zisky společností rostou, a zvyšování cen jde na úkor spotřebitelů, což snižuje kupní sílu domácností. Budeme prosazovat sjednocení sektorových a daní z mimořádných zisků napříč státy EU.

Green deal

Zajistíme, aby zelená transformace byla sociálně spravedlivá, pomohla střední třídě i celé společnosti, musíme věnovat zvláštní pozornost dopadům na nízkopříjmové skupiny obyvatel, na malé a střední podniky. 

Rovnost v EU

Je nezbytné konečně začít se skutečným sbližováním ekonomické úrovně mezi starými a novými členskými státy. Česko nesmí být ekonomickou kolonií Západu.
Je třeba evropskou legislativou omezit vysávání financí z východních států nepřiměřenými dividendami. 

Klimatický fond

Budeme bojovat za navýšení prostředků pro nový evropský Sociální klimatický fond. Je nepřijatelné, aby v ČR z evropského Fondu pro spravedlivou transformaci obrovské částky čerpali uhlobaroni. V prvé řadě je třeba dotovat domácnosti zasažené vyššími náklady, podpořit vznik nových pracovních míst
a přípravu na nové klimatické podmínky.

Konec kartelů

Budeme bojovat za úpravu evropského práva, aby EU a členské státy měly silnější nástroje pro posílení hospodářské soutěže rozbíjením kartelů a oligopolů. Tyto podnikatelské struktury, často vlastněné superbohatými jednotlivci, si bezostyšně diktují ceny a konkurenční boj o zákazníka už ani nepředstírají.

Vraťme Evropu lidem!

EU musí být silná a vystupovat jednotně, aby zajistila svým občanům bezpečí, ekonomickou prosperitu a zdravé životní prostředí. Proto potřebuje silné a zkušené politiky a političky, kteří chtějí něco změnit. Je v našem národním zájmu, aby Evropa dokázala obstát v současném světě jako silný hráč, který se dokáže postavit velkým nadnárodním podnikům, digitálním monopolům i cizím mocnostem.

EU se musí zasazovat o dostupné energie pro všechny a lépe regulovat trh s energetikou. Dostupné energie musejí být chápány jako základní lidské právo. Přechod na čisté zdroje energií nesmějí platit jen ti nejchudší a střední třída. Systém, že platí ten, kdo znečišťuje, nefunguje. Je třeba důkladně revidovat stávající a plánovaný systém emisních povolenek, aby všechny zvýšené náklady neplatil nakonec jen běžný spotřebitel. Současně je třeba zajistit vyšší prostředky na přímou pomoc domácnostem zasaženým vysokými cenami energií.

EU musí být pilířem sociálního smíru v Evropě. Jako součást rodiny sociálně demokratických stran budeme nadále bojovat za spravedlivé minimální mzdy, za silnější kolektivní vyjednávání, za práva všech pracujících, včetně pracujících pro digitální platformy, kde je jasná vedoucí struktura nahrazena algoritmy, nebo za transparentnost odměňování.

EU se musí postarat o lidi každého věku. Evropa stejně jako Česká republika prochází obdobím stárnutí. Zajištění udržitelné a důstojné péče pro lidi vyššího věku není možné dosáhnout privatizací důchodového a pečovatelského systému. Naopak je třeba na evropské úrovni posilovat pozici a příjmy členských států, aby mohly bez obtíží zajistit důstojné penze i podporu mladých rodin.

Chceme Evropu, která podporuje rovné podmínky ve vzdělávání pro všechny, bez ohledu na finanční zázemí, původ či zdravotní stav. Jsme pro modernizaci výuky, rozvoj digitálního vzdělávání a klíčových kompetencí žáků a studentů. Podporujeme zvyšování počtu placených stáží. Považujeme to za důležitý nástroj pro podporu odborné přípravy. Klademe důraz na důležitost celoživotního vzdělávání, které je potřebné pro získání kvalitních pracovních míst. Prosazujeme pokračující realizaci a rozšiřování projektu Erasmus+ a projektů Evropského sboru solidarity. Podporujeme činnost organizací mladých lidí na evropské, mezinárodní a národní úrovni, jejich politické i kulturní aktivity a vzdělávací činnost.

Chceme zajistit dostupnější hromadnou dopravu v EU a snížit emise CO2 pocházející z individuální dopravy. Proto požadujeme zavedení jednotné evropské jízdenky hromadné dopravy podle známého německého vzoru. Jedna evropská hromadná doprava – jeden lístek, kterým podpoříme mobilitu občanů EU. Obdobné opatření se nabízí i pro Českou republiku.

EU musí zajistit dostupné potraviny a bojovat proti monopolům v potravinovém průmyslu. Je třeba zajistit, aby bylo jasné a srozumitelné, jak vznikají ceny a kdo má jaký zisk během výroby potravin od chovu a pěstování přes zpracování a výrobu po jejich dopravu a prodej zákazníkům. Z evropských dotací je třeba bez zbytečné byrokracie podporovat ekologické metody zemědělství malých a středních podniků. EU musí posilovat svou soběstačnost v produkci potravin a nastavit rovné podmínky dotační podpory mezi členskými státy.

Představíme evropský plán pro dostupné bydlení, který změní pravidla státní podpory, aby umožnil vnitrostátním a místním orgánům více investovat do veřejného bydlení. To konkrétně znamená revidovat směrnici o službách obecného hospodářského zájmu s ohledem na rozšíření definice sociálního bydlení, aby bylo možné pomoci větší skupině osob – mladým rodinám i seniorům. Budeme prosazovat, aby alespoň 30 % nové výstavby bylo dostupné pro nízkopříjmovou skupinu a dalších 30 % pro obyvatele se středními příjmy.

Při vyjednávání o budoucnosti evropských fondů budeme prosazovat, aby větší objem evropských peněz byl k dispozici pro státy na stavbu nových bytů, a to bytů v nejlepších energetických standardech, tak aby se zabránilo energetické chudobě. Taktéž zajistíme dostatek evropských zdrojů pro další vlny dotací pro středně a nízkopříjmové domácnosti na rekonstrukce domů a bytů.

V EU budeme usilovat o posílení spolupráce v oblasti zdravotnictví, aby se nemohlo stát, že v některé členské zemi bude nedostatek základních léků, jako se to děje v Česku v posledních letech. Sjednocená Evropa se také dokáže postavit farmaceutickým korporacím a zajistit dostupné ceny léků a zdravotních potřeb. Pandemie koronaviru ukázala, že je potřeba podpořit soběstačnost evropského farmaceutického a chemického průmyslu odpovídajícími investicemi do výzkumu, inovací a nových pracovních míst.

Budeme bojovat za evropskou legislativu a veřejné investice do soběstačnosti EU v klíčových zdravotnických produktech. Zasadíme se o přijetí nové strategie boje proti zhoršování duševního zdraví, která akcelerovala zejména po pandemii koronaviru, a která dopadá nejhůře na mladé lidi či seniory, a podpoříme opatření, která povedou ke zlepšení dostupnosti péče, důslednější prevenci i boji proti předsudkům.

EU musí být společenstvím, které je založeno na hledání konsensu, respektu k různým názorům i národním odlišnostem. Není cestou vytvářet silové většiny a přebít menšinu. Opozice musí být respektována, a ne vylučována z debaty. Potřebujeme posílit respekt a demokratický dialog u nás i v Evropě. V opačném případě nahráváme krajně pravicovým antisystémovým stranám. 

EU musí donutit nadnárodní kapitál platit spravedlivé daně. V EU roste počet miliardářů, ale životní úroveň v nejlepším případě zůstává stejná. Potřebujeme větší zdanění kapitálu, ne práce. Na evropské úrovni je třeba připravovat nová daňová opatření, která zamezí dalšímu rozevírání sociálních nůžek.

Mnoho společností využilo nestability cen energií ke zvýšení svých marží a zisků a měly by tak podléhat dodatečnému zdanění. Česká vláda v tomto směru naprosto selhala. Podle Mezinárodního měnového fondu a Evropské centrální banky jsou rostoucí zisky podniků příčinou téměř poloviny nárůstu inflace v Evropě za poslední dva roky. Korporace zvýšily ceny o více, než byl nárůst nákladů na dováženou energii.

Skokovým zvýšením cen energií, potravin a bydlení se obrovský objem reálného bohatství přelil z peněženek milionů členů střední třídy a domácností s nízkými příjmy do trezorů několika nejbohatších lidí v ČR i Evropě – především těch, co podnikají v energetice, výrobě potravin a v bankovnictví. V EU vlastní horní 1 % celých 25 % veškerého bohatství, v Česku dokonce 36 %. To zásadně narušuje sociální soudržnost společnosti a důvěru v demokracii a politiku.

Je třeba zastavit obcházení platby daní harmonizací základů daně z příjmu právnických osob, kdy společnosti využívají různé právní předpisy EU k minimalizaci svých daní. Budeme pokračovat v úsilí o zavedení daně z finančních transakcí obnovením procesu posílené spolupráce. Cílem je dosáhnout zavedení této daně v co největším počtu členských států. Budeme prosazovat, aby EU postupně zrušila daňové ráje, kvůli kterým chybí peníze v rozpočtu. Tyto chybějící peníze využívají pravicové vlády po celé EU jako záminku pro škrtání veřejných služeb.

EU musí připravit evropský záchranný rámec na ochranu firem před nekalou zahraniční konkurencí. Je třeba mít plán jak přežít v globální ekonomické konkurenci, jak ochránit své klíčové sektory. Základem této ochrany bude tzv. uhlíkové clo, které při dovozu do EU zohlední reálnou cenu výrobků importovaných ze zahraničí, včetně dopadů na klima a porušování práv pracujících. Příjmy z uhlíkového cla využijeme nejen pro posílení rozpočtu EU, ale také pro posílení státních rozpočtů členských zemí.

Tyto a další nové zdroje příjmů nezbytně potřebujeme, aby rozpočet EU mohl podporovat investice a nastartoval hospodářský růst. Připravíme v rámci spolupráce evropských sociálně demokratických stran do roku 2030 strategii „Vyrobeno v Evropě“ s cílem snížit evropskou závislost na dovozu, zvýšit naše výrobní kapacity ve strategických odvětvích a zlepšit postavení pro evropský průmysl a zajistit dodržování důstojných pracovních podmínek.

EU potřebuje silné investice do nových technologií, do oběhového hospodářství i do dalších tradičnějších odvětví, jako je sociální a zdravotní péče, doprava a oprav bydlení. To povede k vytváření nových kvalitních pracovních míst s důstojnými pracovními podmínkami, spravedlivými mzdami, stejnou odměnou za stejnou práci a se spravedlivou pracovní mobilitou.

Potřebujeme posílit strategickou autonomii. EU nemůže v oblasti bezpečnosti spoléhat jen na transatlantické partnerství. Musí být naopak co nejvíce sama akceschopná, armády členských států dobře sehrané a schopné spolupráce na klíčových misích na hranicích a v sousedství EU. Je důležité v Evropě udržet strategickou výrobu oceli a dalších komponent nezbytných pro obranný průmysl. Je potřeba se také soustředit na diverzifikaci našich partnerství a hledat nová spojenectví se zeměmi globálního Jihu s cílem udržování stability v sousedících regionech.

EU musí zvýšit svou iniciativu v diplomacii, mírové a rozvojové politice. Války, politické a sociální nepokoje v sousedství Evropské unie jsou na vzestupu a mají přímý dopad na život v Evropě. EU musí hrát silnější roli v hledání mírových řešení, prevenci konfliktů, zapojení do řešení příčin a dopadů klimatické krize. Je třeba zásadně zefektivnit zahraniční politiku EU, rozvojovou politiku i humanitární pomoc.

Pokud jde o migraci, budeme klást hlavní důraz na integraci příchozích. Proto musí mít v otázce migrace hlavní slovo členské státy, jejichž občanů se přímo dotýká. EU musí zabránit zneužívání levné pracovní síly migrantů v rámci evropského pracovního trhu.

EU musí být transparentní a férová a musí sloužit lidem. Vliv nadnárodních korporací, digitálních monopolů a lobbingových organizací na evropské zákony neúměrně upřednostňuje jejich zájmy, což vede k neefektivní legislativě a frustraci a ztrátě důvěry mezi občany. Podpoříme zákon o lobbování, který přinese transparentnost do procesu ovlivňování legislativy, a který bude EU schopna efektivně vymáhat.

Jaké jsou naše priority?

Abychom udrželi EU pohromadě, je nezbytné konečně začít se skutečným sbližováním ekonomické úrovně mezi starými a novými členskými státy. Česko nesmí být ekonomickou kolonií Západu. Je třeba evropskou legislativou omezit vysávání financí z východních států nepřiměřenými dividendami. Loňský rok z ČR odteklo do zahraničí na dividendách přes 300 miliard korun, které nám pak chybí ve zdravotnictví, školství nebo v nových veřejných stavbách.

Za práci musí být spravedlivá odměna. Češi pracují skoro nejvíce v Evropě a přitom dostávají podprůměrné mzdy. I ve stejných nadnárodních podnicích mají nižší mzdy než v západních státech. Chceme evropskou regulaci výše odměňování v nadnárodních firmách. Je třeba na evropské úrovni posílit kolektivní vyjednávání. Odmítáme rozhodnutí vlády zrušit možnost odečíst si z daní členské příspěvky v odborech jako politický útok na kolektivní vyjednávání.

Způsob, jakým Fialova vláda přistupuje ke schválené evropské směrnici o minimálních mzdách, je výsměch zaměstnancům. Budeme bojovat za změnu směrnice, aby růst minimální mzdy byl vymahatelnější. Odmítáme sledovat, jak jsou mladí lidé nuceni na pracovních stážích pracovat bezplatně. Budeme podporovat evropskou legislativu, aby pracovní stáže byly odměňované. Spravedlivá odměna má být vyplacena za každou práci.

Prosadíme spravedlivé zdanění hamižnosti. Daň z mimořádných zisků, jak ji připravila Fialova vláda, byla naprostou parodií – úmyslně napsanou tak, aby rekordní zisky bank a korporací za roky 2022 a 2023 ve skutečnosti nezdanila. Musíme zastavit tuto chamtivost, kdy zisky společností rostou, a zvyšování cen jde na úkor spotřebitelů, což snižuje kupní sílu domácností. Tato inflační a energetická loupež prohloubila dlouhodobé zaostávání ČR za vyspělými státy EU. Budeme prosazovat sjednocení sektorových a daní z mimořádných zisků napříč státy EU.

Zajistíme, aby zelená transformace byla sociálně spravedlivá, pomohla střední třídě i celé společnosti, musíme věnovat zvláštní pozornost dopadům na nízkopříjmové skupiny obyvatel, na malé a střední podniky. Už se nikdy nesmí opakovat zima, kdy vinou cen energií někteří senioři a seniorky doma mrzli a používali pouze studenou vodu, a přesto jim byl vyměřen takový doplatek za energie, který nemohou zaplatit.

S využitím evropských peněz zamezíme energetické chudobě také prostřednictvím investic do obnovitelných zdrojů, které produkují levnější energie, a investic do komunitní energetiky a energetické účinnosti. Podpoříme kroky k řešení klimatické krize, které nesmějí vést ke zchudnutí občanů Evropy.

Budeme bojovat za navýšení prostředků pro nový evropský Sociální klimatický fond. Je nepřijatelné, aby v ČR z evropského Fondu pro spravedlivou transformaci obrovské částky čerpali uhlobaroni. V prvé řadě je třeba dotovat domácnosti zasažené vyššími náklady, podpořit vznik nových pracovních míst a přípravu na nové klimatické podmínky.

EU musí nastavit přísnější podmínky tak, aby nedocházelo k tomu, co dělá naše vláda. Dotace mohou čerpat hlavně bohatí, kteří mají finanční prostředky na spolufinancování. Dochází pak situaci, kdy z daní těch, co na vlastní auto ani nemají, se platí dotace pro podnikatele na milionová elektroauta. A přitom jsou ještě žadatelé nuceni do bankovních úvěrů, které část dotace promění v zisky bank. 

V důsledku klimatické změny způsobující oteplování planety budou přírodní katastrofy v Evropě častější. Tuto změnu způsobují ti nejbohatší na úkor těch nejzranitelnějších, kteří nejvíce pocítí její důsledky. Posílíme evropskou spolupráci, pokud jde o rychlou pomoc lidem zasaženým lesními požáry, povodněmi, tornády a ničením přírody.

Budeme bojovat za úpravu evropského práva, aby EU a členské státy měly silnější nástroje pro posílení hospodářské soutěže rozbíjením kartelů a oligopolů. Tyto podnikatelské struktury, často vlastněné superbohatými jednotlivci, si bezostyšně diktují ceny a konkurenční boj o zákazníka už ani nepředstírají (příkladem jsou např. telefonní služby nebo potravinářský sektor v ČR).

Pro zachování suverenity v digitální oblasti se musíme silnou antimonopolní politikou a veřejným financováním nezávislého nekomerčního softwaru odpoutat od závislosti na službách nadnárodních korporací z velkých mocností.